Robotics Fair 2022

On March 23, 24 – 2022, on the occasion of the 100th anniversary of the Harry Fultz Institute, the Robotics Fair 2022 was held, where OFICINA welcomed groups of students from the Department of Electronics to showcase their projects in the field of robotics. There were interactive robots created by students of every level of the class.

The students were divided into groups. Each group worked for months to make their own robotic project. During the project, the young students were introduced to developmental concepts, such as group work, as well as more complex concepts, such as programming, electrical circuits, and construction.

Also, excited to welcome the ICT Awards to the Robotics Fair 2022. The student teams had the opportunity to showcase their projects to the ICT AWARDS and to join the biggest innovation competition in Albania by applying at www.ictawards.org which highlights the work, dedication of students, professors, and creativity in our country.

Very good work from talented students and passionate teachers!

Much credit goes to the robotics club headed by Mr. Klarens Hoxha and his team who have spent countless hours working with the students and preparing for this fair for what we hope will become an annual event.

Read More

Internet Governance for Albanian Youth

by JEF Albania Interest Group

@OFICINA Hub Tirana

Last week Internet Governance came at OFICINA Hub, in the shape of a roundtable discussion.  JEF Albania Interest Group in cooperation with Young European Federalists (JEF Europe) launched the event “Albania National Roundtable – Internet Governance for Albanian Youth” part of the Work Plan 2021 – Let’s discuss ‘governance’ in Internet Governance. JEF Europe with the Work Plan 2021 ‘Let’s discuss ‘governance’ in Internet Governance’, through blended activities, national debates, international educational activities, and advocacy actions, aims at developing the skills and understanding of young people from diverse backgrounds to enable them to reflect on how they can work to overcome the challenges of youth participation in internet governance processes at European level. Of course, part of this common European action was also Albania, through JEF Albania Interest Group together with their partner OFICINA Hub.

One of the work plan’s main objectives is to advocate on the importance of discussions among youth representation bodies and youth organizations on Internet Governance, outlined through a set of policy recommendations and an online toolkit of resources developed during the project, with the support of a newly established JEF Working Group on Internet Governance.

READ JEF EUROPE POLICY BRIEF ON IG: POLICY BRIEF

The objective of Albania National Roundtable was the outlining of Albanian youth’s recommendations on Internet Governance through a policy recommendation document in the light of JEF Europe’s “Work Plan 2021 – Let’s discuss governance in Internet Governance”

READ THE ALBANIAN RECOMMENDATIONS: JEF Albania Interest Group Recommendations

During this two-day event, the main topic of discussion was the role of the Albanian youth on Internet Governance. On the 1st day, the event kicked off with a short presentation about JEF Europe and JEF Albania Interest group, and its members. Then it proceeded with a seminar on Internet Governance, supported by OFICINA Hub. The seminar was organized in an interactive manner, starting with some thought-provoking questions related to Internet Governance topics and actors and arenas involved in Internet Governance. On the 2nd Day, the event was organized in-person, at the spaces of OFICINA Hub. The first session began with a mapping exercise on the understanding of internet, governance, and internet governance concepts.  Afterwards, came to a simulation game-themed “Internet governance and us!” which proceeded with a video call with JEF Europe representatives and experts on the field. The next session was about the actors and relevant agencies responsible for Internet Governance in Albania and it was organized in the form of a mapping exercise, where attendees were divided in groups and worked together on identifying domestic and international entities that influence the Internet Governance realm in Albania. The culminating session of the event was the roundtable, where participants engaged in a lively discussion sharing their perspective on the topic.

OFICINA Hub was happy to welcome youngsters from all over Albania (Shkoder, Lezhe, Tirane, Durres, Gjirokaster, Permet, Saranda, Korce) with/without previous knowledge in the field, making sure they were provided with relevant information prior to the Roundtable event.

Read More

Hapen thirrjet për aplikime në programin e akselerimit OFIÇINA 2018

 Are you a STARTUP?

The day has finally come: the application for our next Acceleration Program is now open!

Hapen thirrjet për aplikime në programin e akselerimit OFIÇINA 2018

Për të gjithë të rinjtë që duan të zhvillojnë idetë e tyre të biznesit, hapet thirrja për aplikime në programin e akselerimit OFICINA 2018.

Je një Startup i ri, ke një produkt/shërbim inovator dhe të nevojitet një ndihmë e specializuar për të krijuar biznesin tënd të ri?

Atëherë, apliko për programin e akselerimit OFIÇINA duke plotësuar formularin online tek www.OFICINA.al

Programi i akselerimit OFIÇINA fokusohet në nxitjen dhe mbështetjen e iniciativave sipërmarrëse inovatore. Për një periudhe 6 mujore Startupet e përzgjedhura do të punojnë  ngushtësisht me stafin e qendrës OFICINA me qëllim arritjen e objektivave të tyre të biznesit, për një zhvillim sa më të shpejtë dhe të qendrueshëm. Përmes një kombinimi të mirë strukturuar workshop-esh, sesioneve të mentorimit, ekspertizave ligjore, financiare, menaxheriale si dhe mundësi angazhimi në aktivitete të ndryshme në fushën e teknologjisë dhe sipërmarrjes, themeluesit e startup-eve do të kristalizojnë idetë dhe planet e tyre të biznesit, do të krijojnë modelin e biznesit si dhe do të kenë finalizuar një produkt të testuar gati për tu lancuar në treg.

Në përfundim të programit të akselerimit, Startup-eve më të mira do t’u ofrohet mundësia për investime të drejtpërdrejta me qëllim zhvillimin më tej të biznesit të tyre.

Si funksionon OFIÇINA?

Faza e parë – Aplikimet

15 aplikimet më të mira do të përzgjidhen për të kaluar në një fazë të dytë prezantimi përpara një paneli ekspertësh. Fituesit e fazës së prezantimit do të fitojnë të drejtën për tu përfshirë në programin e akselerimit OFIÇINA.

Çfarë ofron programi i akselerimit OFIÇINA? Faza e dytë – Akselerimi

Të gjithë fituesit e programit OFIÇINA do të kenë mundësinë të punojnë ngushtësisht me stafin e qendrës OFICINA, i përbër nga ekspertë lokal dhe ndërkombëtar, në ambiente pune kreative për të zhvilluar biznesin e nisur. Si pjesë e programit të akselerimit OFIÇINA 2018 fituesit do të jenë të përfshirë në një program intensiv trajnimesh në fushën e të bërit biznes, ekspertiza mbi Startup-in që ata drejtojnë në fushat ligjore, financiare, menaxheriale. Pjesmarrësit do të kenë mundësinë të mentorohen nga sipërmarrës të suksesshëm të programit. Gjithashtu ata do të jenë pjesë e jetës sociale si dhe në eventet e ndryshme që do të zhvillohen pranë OFIÇINA-s.

Ju Pyesni – OFIÇINA Përgjigjet

Kur mund të aplikoj?
Procesi i aplikimit do të vazhdojë të jetë i hapur deri në datën 30 Nentor 2018.

A duhet të kem një grup pune apo mund të aplikoj edhe si individ?
Preferohet që grupi të jetë i krijuar përpara se ju të paraqisni kërkesën tuaj për aplikim, por gjithsesi nuk do të përjashtohen aplikimet nga sipërmarrës individual, për sa kohë që ata do të jenë të përkushtuar për të ndërtuar një grup pune gjatë programit të akselerimit. Rekrutimi i individëve të aftë përbën sfidë, por ngritja e një grupi pune do të lehtësonte ndërtimin e një biznesi të qëndrueshem dhe të suksesshëm.

A është kusht që sipërmarrja të jetë e orientuar në fushën e teknologjisë së informacionit?
Jo domosdoshmërisht. Programi OFIÇINA është ndërtuar për të nxitur iniciativat sipërmarrëse. Edhe pse preferohen iniciativa në fushën e teknologjisë së informacionit, çdo ide inovatore është e mirëpritur. Ne ju këshillojmë fuqimisht për të aplikuar, pasi programi ka shumë për të ofruar.

A është ky program vetëm për studentët?
JO detyrimisht. OFIÇINA është në mbështetje të të gjitha grupeve të cilët kanë filluar tashmë të zhvillojnë idetë e tyre dhe kanë përkushtimin, energjinë dhe kohën e nevojshme për të ndjekur programin e akseleratorit OFIÇINA.

A mund të marr pjesë nëse jam në një marrëdhënie pune apo jam duke ndjekur studimet?
Sigurisht që PO. Programi OFIÇINA do të përpiqet t`iu përshtatetnevojave tuaja, gjithsesi duhet të keni parasysh që shumica e veprimtarive do të zhvillohen gjatë ditës dhe nuk do të mund të përsëriten në mbrëmje. Është shumë e rëndësishme për punën tuaj që ju të merrni pjesë në aktivitetet e programit të akseleratorit OFIÇINA.

A pranon OFIÇINA aplikantë të cilët vijnë jo nga Tirana?
Patjetër që PO. Akseleratori OFIÇINA mirëpret dhe inkurajon aplikantë nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni.

A duhet që të gjithë anëtarët e grupit tim të jenë shqiptarë?
Absolutisht JO. Gjithsesi, për lehtësi komunikimi preferohet të paktën një anëtar i grupit të komunikojë gjuhën shqipe.

A ka një tarifë për të marrë pjesë në programin e akselerimit OFIÇINA?
JO, nuk ka asnjë tarifë për të marrë pjesë në programin OFIÇINA. Mentorët dhe bashkëpunëtorët tanë do të ofrojnë shërbimet e tyre pa pagesë pasi ata besojnë në misionin dhe filozofinë e programit të akselerimit OFIÇINA.

A është i domosdoshëm plotesimi i formularit në gjuhën angleze?
Jo domosdoshmerisht. Formulari mund të plotesohet edhe ne gjuhen shqipe por është e këshillueshme që pjestarët e Startup-it të kenë njohuri të gjuhës angleze pasi kjo do të lehtësonte integrimin me ekspertët e huaj që ofron programi.

Çfarë ndodh në rast se përzgjidhem por nuk mund të marr pjesë në program për një javë ose më shumë?
Të gjitha aktivitetet në programin e akseleratorit janë të ndërlidhura dhe kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e biznesit tuaj. Megjithatë, në situata dhe rrethana të veçanta të cilat do ta bënin të pamundur praninë tuaj, kërkohet njoftimi paraprakisht i stafit të OFIÇINA-s në mënyrë që të vlerësohet mundësia për t`iu përshtatur nevojave.

A merr OFIÇINA një pjesë të kapitalit nga bizneset e regjistruara për programin e akselerimit?
Per këtë thirrje OFIÇINA nuk merr asnjë kapital për ofrimin e paketës së shërbimeve për të gjitha grupet, ku përfshihen shërbimet ligjore dhe mbështetëse, ekspertët e nivelit të lartë si konsulentë, programet softëare, aktivitetet sociale, hapësirat për zyrë, ambientet e takimeve, dhe shumë më tepër.

A do të përfitoj unë fonde në fund të programit të akseleratorit, në DEMO DAY?
OFIÇINA do t’iu ofrojë mundësinë për të prezantuar biznesin përpara investitorëve, por nuk garanton përfitimin e fondeve nga investitorët. Ajo çfarë mund të bëjmë me siguri për ju është përgatitja nëpërmjet praktikave dhe udhëzimeve të ekspertëve më të mira në këtë fushë, për të bërë një prezantim të shkëlqyer përpara investitorëve.

Çfarë ndodh nëse në fund të programit nuk do të kem një biznes të suksesshëm?
Nëse në fund të programit të akselerimit, biznesi juaj nuk do të jetë i ‘suksesshëm’, ju sigurojmë se do të fitoni një besim më të lartë në vetvete dhe do të jeni të pajisur me njohuri të vlefshme në të bërit biznes dhe një pamje më të qartë në iniciativat e ardhshme si sipërmarrës. Dështimi nuk është alternativë për sukses, ai është diçka që duhet të shmanget, gjithashtu është një pengesë e përkohshme për t`iu drejtuar në një rrugëtim më të madh dhe të rëndësishëm.

Read More

Validating and Customer Interviews

This is a must attend workshop for everyone who wants to learn the basic tools in validating a business idea. Learn the fundamentals that every young entrepreneur should know when thinking about launching a startup

Hosted by: Kathleen Fritzsche and Erkens Gjini

Key Notes:

 • Intro to Testing
 • What is an MVP
 • Hypothesis Testing
 • Validating Learning
 • Empathy map
 • Right approach to customer interviews

Limited Seating: 25

Ticket Price : 500 ALL ( at the door)

Come and receive a free copy of the book “The MOM Test”

About the Host:
Kathleen FritzscheStartup Enthusiast and Specialist at Zoi

Kathleen Fritzsche is an experienced entrepreneur from Germany who has been involved in the startup community since 2010. That’s when she attended her first Startup Weekend. Since then, she has co-organized and facilitated many events in several countries, including Bosnia and Bulgaria. Kathleen co-founded StartUp Stuttgart in 2011, the main startup community in Southwest Germany, and Accelerate Stuttgart in 2012, with the vision to support early-stage startups in the region. Accelerate Stuttgart created and ran the first privately funded accelerator program in Stuttgart. Since September 2017, Kathleen is working as Specialist for Zoi in Berlin, a tech consulting firm with focus on public cloud infrastructure, AI and IoT. Kathleen is a travel and startup enthusiast, sometimes also writing for her own blog.

Read More

Successful Entrepreneurs Should be Mentoring – Mr. Jeffrey Hoffman

Swisscontact SECO Entrepreneurship Program, on September 26th (Monday) at 17:00h, organizes an exclusive event for high profile business people at Rogner Hotel Tirana.

The guest star of this event will be Mr. Jeffrey Hoffman from the United States.

Jeffrey Hoffman is a successful entrepreneur and CEO of many well-known companies. Founder of several start-ups and manager of different ventures, including priceline.com, uBid.com, ColorJar, etc. For more information, you can visit his Linkedin Profile on https://www.linkedin.com/in/jeffhoff. His mission in Albania is to share his experience and personal benefits from mentoring, sharing experience, and giving back to young entrepreneurs.

Read More

hub:raum Roadtrip – Tirana

hub:raum – innovation hub for startups set up by Deutsche Telekom – starts the journey in search of innovative startups around Central and Eastern Europe with a focus in three areas: Smart City, Logistics & Transportation, and Omnichannel. Also, startups from other areas and disruptive IoT makers are very welcome.

On September 23rd hub:raum in cooperation with OFICINA HUB will visit OFICINA to hunt for promising young businesses which could participate in a new formula of well-known across Europe program – WARP Sprints and discuss how startups can benefit from the cooperation with Deutsche Telecom.

We invite you to our joint event – come, meet hub:raum and see what they can do for your startup from Smart City, Logistics & Transportation and Omnichannel areas (but you should also join us if you are from wide IoT, big data, cloud, mobile security, e-health areas).

Agenda:

18:15 Registration

18:30 Welcome word

18:35 hub:raum keynote by

18:50 Panel discussion – Telco vs Startups: a perfect fit or a bad clash?

19:30 Startups pitching

20:30 Wrap-Up

20:40+ Refreshments & networking

hub:raum offers mentoring, know-how, co-working space, direct access to hub:raum and Deutsche Telekom decision makers and over 150 million customers (smart money) with benefits you can get on the spot:

 • pre-selection to WARP Sprints
 • hub:raum partner deals (e.g. $5.000 in Amazon Web Services)
 • hub:raum mentoring & know-how
 • an access to the free office spaces in Krakow/Berlin/Tel-Aviv
 • invitation to the potential acceleration and seed-investment (up to 300.000 EUR)

Sign up, come and say hello to hub:raum – pitch your ideas and they can help you to be the next big thing!

Read More

Julien Coustaury – Coming to Albania to scout good teams with good ideas

OFICINA HUB, and Startup Grind Tirana,  are proud to host Julien Coustaury, a fantastic investor, founder, entrepreneur and CEO.

For all Founders and Startups, you have a chance to make a 3 Minute Pitch to Julien during the networking hours. You might get funded. 🙂

Reserve your ticket online, and become a featured attendee. (click the link below)

https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-tirana-presents-julien-coustaury-fil-rouge-capital#/

​—

Julien Coustaury is the Managing Parter of Fil Rouge Capital, and has over 20 years of relevant experience in manufacturing and services, much of it at CEO level. He has worked in more than 80 countries across five continents and participated in over $1.7bn of purchase, sale and financing transactions.

Julien is also the co-founder and entrepreneur in residence of ABC Accelerator in Slovenia and runs its VC arm ABC First Growth .

As part of the founding team of Double Recall, Julien attended Y Combinator batch of Summer 2011.

Julien has invested in more than 70 early stage ventures (startups), mainly focusing on B2C software with some hardware exception likeH20Pal, the first hydration tracker on the market.

Julien currently serves on the board of Symvaro, H20pal and Europronet . He holds a master’s Degree in Telecom engineering. Julien is an avid wakeboarder and never says no to a good glass of Bordeaux wine.

He is coming to Albania to scout good teams with good ideas.

Read More

Master Mentoring Workshop

On September 8 – 9, 2016, Swisscontact SECO Entrepreneurship Programme organized in collaboration with OFICINA HUB, the Master Mentoring Workshop with the main aim to motivate mentors to mentor but in the meantime help the Accelerators Staff better recruit mentors for their mentoring program. Facilitated by Mike Ducker (J.E. Austin and Ecosystem Forum) who’s work to develop entrepreneurial ecosystems in emerging markets has been praised by President Obama, Secretary of State Clinton, and the Prime Minister of Armenia. He is currently the founder of the Ecosystem Forum a platform to share effective practice’s to build ecosystems in emerging markets; and Celik Nimani (Frakton and Zombie Soup) a well-recognized professional with a consistent record of achievement in developing new business, driving profitability, and building the foundation for trusted client partnerships.

On both dates, participants in this practical workshop, learning by doing experience between Mentors and Startups had the possibility to exercise Business Model Canvas Exercise. Also, an added value of the workshop was the fact that new potential mentors were introduced to the Albanian Startup Ecosystem and Accelerators in Albania. Based on their experience in this workshop, which they found very useful and empowering, some of them have already decided to be engaged for a certain time in different Accelerator Programs.

Read More

PR for your activities and your achievements

Traditional media in Albania is characterized by a lack of interest when it comes to reporting on entrepreneurship and the startup ecosystem. On the other hand, being present and visible in media is vital for the success of Entrepreneurial Ecosystem Actors and Entrepreneurs.

For this reason, to train the media journalists and Albanian Entrepreneurial Ecosystem Actors on how to PR for their activities and their achievements, Swisscontact SECO Entrepreneurship Program has organized in the Premises of the newly launched Accelerator, OFICINA, a two-day training.

The main aim of this practical training was to give the best PR Practices to Accelerators/Incubators, Entrepreneurs, and Startups and to teach new ways and techniques for A/I, Entrepreneurs, and Startups to capture the interest of the media. During the training, journalists that cover entrepreneurship were present and networked with the participants.

The two well-known professionals trainers, Carloz Perez a Trainer and Motivational Lecturer /Content Marketing Developer, and Tomas Matas Martines, Media Consultant and Entrepreneur during all two days, trained the participants in this very interactive workshop on how to deal and curate your presence in media, traditional and new media.

Read More

Creating a Stellar Value Proposition

On June 13, 2016, OFICINA Hub an initiative of Harry Fultz Institute in collaboration with Swisscontact SECO Entrepreneur Programme hosted a seminar on the topic of Creating a Stellar Value Proposition for your Target Market and Defining a Branded Message in the Era of Meaningful Experiences. Facilitated by: Tracy Sparks, DMBA Innovation and Strategy Designer and an expert with years of experience in designing businesses for growth. This was the kick-off of the Train the Trainer program – a four parts series. Train the Trainer program focuses on assessing and improving the business model of start-up accelerators in order to support and enhance the readiness of entrepreneurs to start and grow a business.  The participants got introduced to design thinking as a global framework for business, product, and service development that meets customers’ needs and drives business success. Woven in the training were experiential exercises that promoted the development of company culture and identifying a common language of shared company.

Read More